DSpace Repository

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin sorunları (Denizli ve Erzurum örnekleri)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hüseyin Kıran
dc.contributor.author Çıkrık, Müge
dc.date 2017-08-01 en_US
dc.date.accessioned 2017-09-21T13:40:14Z
dc.date.available 2017-09-21T13:40:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2022
dc.description.abstract Bu araştırma, doğu ve batı illerinden Erzurum ve Denizli’deki birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hazırlanmış olan anket sorularına verdikleri cevaplardan yola çıkarak; birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin sorunlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Erzurum ilinin Karayazı ilçesi ile Denizli ilinin Çal, Bekilli, Çivril, Kale, Tavas, Beyağaç ilçelerinde görev yapan birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin sorunları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzurum ilinin Karayazı ilçesinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerden örneklem olarak seçilen 55 tanesinden 48’i geri dönüş yapmıştır. Denizli ilinde örneklem olarak seçilen 52 kişiden 47’si dönüş yapmıştır. Belirlenen tüm öğretmenler anket formu dağıtılmıştır. Verileri toplamak için Sağ ve diğ. (2008) tarafından geliştirilen “Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olamaya İlişkin Yeterlik Görüşleri Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel özellikleri 4 maddeyle belirlenmiştir. Bu araştırmanın okul yönetim işlerine dair birinci faktörün güvenilirlik değeri (?) 0,76, program okuryazarlığına dair güvenilirlik değeri(?) 0,87, öğretim ve değerlendirmeye dair güvenilirlik değeri(?) 0,88 dir. Çalışmanın bütününe dair güvenilirlik değeri ise (?) 0,92 olarak bulunmuştur. Araştırmada sayı, ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü anova testi, faktörlerin doğrulaması yapılırken ise faktör analizi kullanılmıştır. Türkiye’nin doğusunda (Erzurum) ve batısında (Denizli) araştırma için örneklem alınan okullarda ihtiyaç ortalama düzeyde bulunmuştur. Erzurum ilinde ihtiyaç Denizli’ye göre belirgin ölçüde fazla hissedilmektedir. en_US
dc.description.abstract This study’s target is; comparing the problems of united class teachers by checking the answers which are given by united class teachers who are working in Denizli and Erzurum cities that are in east and west part of the country to the prepared survey questions. In this study, analysed the problems of teachers, who are working in united classes in Karayazı town of Erzurum city and Çal, Bekilli, Çivril, Kale, Tavas, Beyağaç towns of Denizli city, with different variables. 48 teachers who are working in united classes in Karayazı town of Erzurum city answered this survey among 55 teachers and these teachers are the random sample of this study. In Denizli city, 52 teachers were signed as random sample but 47 teachers answered. The survey form was delivered to all declared teachers. The “Qualilfication Opinion Scale of Being United Class’ Teacher” method, which was developed by Sağ and diğ. (2009), was used. Teachers’ professional and individual specialties are signed with 4 elements. In this study, the first factor stability value of school management works is (?) 0,76, stability value of programme literacy is (?) 0,87, stability value of teaching and evaluating is (?) 0,88. Stability value of the all study was found as (?) 0,92. In this study, factor analysing was used while verifying the factors, one way anova test, t test, number, mean average, standart deviation. The requirement was found average level in schools which are in the east (Erzurum) and west (Denizli) of Turkey while taking the random sample. In Erzurum city, the requirement level is markedly higher than Denizli. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject Birleştirilmiş Sınıf en_US
dc.subject Okul Yönetim İşleri en_US
dc.subject Program Okuryazarlığı en_US
dc.subject Öğretim ve Değerlendirme en_US
dc.subject United Class en_US
dc.subject School Management Works en_US
dc.subject Programme Literacy en_US
dc.subject Teaching and Evaluating en_US
dc.title Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin sorunları (Denizli ve Erzurum örnekleri) en_US
dc.title.alternative The problems of teachers who work in multigrade classes (examplesin Denizli and Erzurum) en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.authorid 3477
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record