Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Sonlu elemanlar metodu ile tabakalı kompozit plakalarda termal elasto-plastik gerilme analizi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Erdoğan, Emrah
dc.date 2017-07-21
dc.date.accessioned 2017-08-23T11:47:39Z
dc.date.available 2017-08-23T11:47:39Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1998
dc.description.abstract Bu tezde, üniform yayılı lineer olarak değişen düzlemsel sıcaklıklara maruz tabakalı kompozit bir plakada normal ve artık gerilme analizi üzerinde durulmuştur. Malzeme olarak alüminyum matriks ve çelik fiberden oluşmuş çelik alüminyum kompoziti seçilmiştir. Çalışmada sonlu elemanlar metodu (SEM) kullanılarak sayısal çözüm yapılmıştır. Üniform yayılı termal yükleri, ilk akmayı başlatan değerden itibaren kademeli olarak arttırılarak farklı fiber takviye açılarında plakalara uygulanıp normal gerilme ve artık gerilme analizi yapılmıştır. Takviye açısının her değeri için üniform yayılı termal sıcaklık değerlerinin artmasıyla, levha üzerindeki gerilmelerin değeri ve plastik bölgelerin alanı artmıştır. Modelleme üç boyutlu olarak yapılmıştır. Modelleme ve çözümde, sonlu elemanlar yazılımı olan ANSYS programından yararlanılmıştır. Oluşturulan modele uniform sıcaklık yükü uygulanmıştır. Sıcaklığın gerilmeler üzerine etkisini gözlemlemek için 11.26, 12.86, 15.01, 22.51, 30.02, 45.02 ve 90.05 °C’lik üniform sıcaklıklar uygulanmıştır. Gerilmelerin değeri, üniform sıcaklık artışındaki miktara bağlı olarak artmaktadır. Sonuçları gözlemlenmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, the normal and residual stress analysis in a composite laminate plate which has planes loaded is made under the uniform temperature effects varying linearly. For material, steel aluminium composite with aluminium matrix and steel fiber are selected. In this study, numerical solution is done by using finite element methods (FEM). The normal and residual stress analysis is performed by increasing uniform thermal loads gradually from the value of the first yield and by applying to various fiber orientation angles. For each orientation angle, as the uniform thermal loads increased and the area of plastic zones also increased. Modeling was done as three dimensional. During both modeling and solution processes, it was utilized from ANSYS software which is a perfect finite element code. Uniform temperature load were applied on created model. To observe the effect of temperatures on 11.26, 12.86, 15.01, 22.51, 30.02, 45.02 and 90.05 °C uniform temperatures were performed. The magnitudes of stresses were increased by increasing uniform temperature. The results are observed. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Artık Gerilme tr_TR
dc.subject Sonlu Elemanlar Metodu(Sem) tr_TR
dc.subject Gerilme Analizi tr_TR
dc.subject Ansys tr_TR
dc.subject Elasto Plastik Gerilme Analizi tr_TR
dc.subject Residual Stress tr_TR
dc.subject Finite Element Method(Fem) tr_TR
dc.subject Stress Analysis tr_TR
dc.subject Ansys tr_TR
dc.subject Elasto Plastic Stress Analysis tr_TR
dc.title Sonlu elemanlar metodu ile tabakalı kompozit plakalarda termal elasto-plastik gerilme analizi tr_TR
dc.title.alternative Thermal elasto-plastic stress analysis in composite plates with layer elements method tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Numan Behlül Bektaş tr_TR
dc.contributor.authorID 34564 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster