DSpace Repository

Mesane kanseri olgularında fibroblast büyüme faktörü reseptör 3 (fgfr3) a248c, s249c, g372c, t375c mutasyonlarının varlığı

Show simple item record

dc.contributor.author Dodurga, Yavuz
dc.date.accessioned 2017-06-15T07:27:39Z
dc.date.available 2017-06-15T07:27:39Z
dc.date.issued 2006-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1895
dc.description.abstract Üriner sistemde oluşan kanserlerinin büyük kısmı mesaneden gelişir ve yaklaşık %90’ı transisyonel hücre karsinomdur. Fibroblast büyüme faktörü reseptörleri (FGFR) yapısal olarak reseptör tirozin kinaz ailesindendir ve hücre farklılaşmasında, proliferasyonunda, sinyal yollarının düzenlenmesinde ve embriyonik gelişmede önemli roller oynamaktadır. FGFR3 geni kromozom 4p16.3 bölgesine lokalizedir ve çeşitli yanlış anlamlı mutasyonlar sonucunda otozomal kalıtımlı çeşitli iskelet sistemi hastalıkları ortaya çıkmaktadır ve ayrıca onkogenik etkisi olduğu da düşünülmektedir. Bu yüksek lisans tezinde, FGFR3 tanatoforik displazi mutasyonları olarak gruplandırılan ekzon 7 A248C, S249C ve ekzon 10 G372C, T375C kodonlardaki olası yanlış anlamlı mutasyonların mesane kanseri hasta popülasyonundaki varlığı ve klinikopatolojik parametreler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Denizli Devlet Hastanesi Patoloji bölümüne tanı alma amacıyla başvuran 56 olguya ait mesane transizyonel hücre karsinomu doku örneği çalışma kapsamına alınmıştır. Parafin kesitlerden DNA izolasyonunun sonrasında, FGFR3 geni ekzon 7 A248C, S249C ve ekzon 10 G372C ve T375C kodonlarını içeren DNA parçaları polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılıp, A248C ve S249C kodonlarındaki mutasyonlar Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi yöntemi ile ve ekzon 10 G372C ve T375C kodonlarındaki mutasyonlar DNA dizi analizi ile araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamına alınan 56 adet mesane transizyonel hücre karsinomunun 14 tanesi (%25) pTa, 23 tanesi (%41,1) pT1, 19 tanesi (%33,9) pT2 olarak evrelendirilmiştir. Ayrıca 56 olgunun 5 tanesi (% 8.9) G1, 25 tanesi (% 44.6) G2, 26 tanesi (% 46.4) G3 olarak derecelendirilmiştir. FGFR3 genindeki tanatoforik displazi mutasyonları olarak gruplandırılan ekzon 7 A248C, S249C ve ekzon 10 G372C, T375C kodonlardaki tespit edilen toplam mutasyon varlığı 56 olgunun 23 tanesi (%41.1) normal, 33 tanesi (%58.9) heterozigot mutant olarak değerlendirilmiştir. 56 olgunun 7’sinde (%12.5) A248C ve 28’inde (%50) S249C, 3’ünde (%5.4) T375C kodonlarında yanlış anlamlı mutasyon saptanmış olup bu oran literatürdeki diğer çalışmaları desteklemektedir. FGFR3 genindeki ekzon 7 A248C, S249C ve ekzon 10 G372C ve T375C mutasyon sonuçları tek tek ve toplu olarak değerlendirildiğinde, daha önce yapılmış çalışmalardan farklı olarak tümör evresine ve derecesine göre homojen dağılımlı olduğu saptanmıştır. Ancak daha fazla sayıda erken evre ve düşük derece tümör örneğinin araştırma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Bladder cancer is the most frequent cancer derived from urinary system and %90 of them is transitional cell carcinomas. Fibroblast growth factor receptors (FGFR) belong to the tyrosine kinase family and have important roles in cellular differentiation, proliferation, cell signaling and embryonic development. FGFR3 is localized chromosome 4p16.3. Missense mutations of fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3) are associated with autosomal dominant human skeletal disorders and some oncogenic effects. In this thesis study, we investigated the incidence of FGFR3 thanatophoric dysplasia mutations located at exon 7 A248C, S249C and exon 10 G372C, T375C in a bladder carcinoma patient population and its correlation to clinicopathological parameters. Fifty six paraffin embedded specimens of transitional cell carcinoma of the urinary bladder were obtained from Denizli State Hospital Pathology department and included in this study. After the DNA isolation from the paraffin sections, PCR amplification of DNA segments incuding exon 7 A248C, S249C and exon 10 G372C, T375C was performed for Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) and DNA sequencing analysis. Among the 56 transitional cell carcinomas, 14 of them (%25) were classified as pTa, 23 of them (%41,1) were classified as pT1 and 19 of them (%33,9) were classified as pT2. In addition, 5 of them (% 8.9) were graded as G1, 25 of them (% 44.6) were graded as G2, 26 of them (% 46.4) were graded as G3. FGFR3 thanatophoric dysplasia mutations located at exon 7 A248C, S249C and exon 10 G372C, T375C were detected in 33 of the patients (%58.9) (heterozygous mutant) and 23 of the patients (%41.1) were found to be normal. Among the 56 transitional cell carcinomas, missense point mutations were detected in 7 of them (%12.5) at codon A248C, 28 of them (%50) at codon S249C, and 2 of them (%5.4) at codon T375C and these results are in agreement with the previous research reports in the literature. When the results of the FGFR3 thanatophoric dysplasia mutations located at exon 7 A248C, S249C and exon 10 G372C, T375C were analyzed one by one or as a group, despite the findings of previous research reports, it has been suggested that these mutations are detected homogenously regardless of the tumor classification and tumor grade in our study. Hence, it is our intention to include more early stage and low grade tumor samples in this research project. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Mesane Tümörü tr_TR
dc.subject FGFR3 Geni tr_TR
dc.subject Mutasyon tr_TR
dc.subject PCR tr_TR
dc.subject Restriksiyon Enzim Kesimi tr_TR
dc.subject Sekans Analizi tr_TR
dc.subject Bladder Cancer tr_TR
dc.subject FGFR3 Gene tr_TR
dc.subject Mutation tr_TR
dc.subject Restriction Fragment Length Polymorphism tr_TR
dc.subject Sequence Analysis tr_TR
dc.title Mesane kanseri olgularında fibroblast büyüme faktörü reseptör 3 (fgfr3) a248c, s249c, g372c, t375c mutasyonlarının varlığı tr_TR
dc.title.alternative Fibroblast growth factor receptor 3 (fgfr3) a248c, s249c, g372c, t375c mutations incidence in bladder cancer tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name N. Lale Şatıroğlu Tufan tr_TR
dc.contributor.authorID 160961 tr_TR
dc.contributor.authorID 41967 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record