DSpace Repository

İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinde beden eğitimi ve sporun bedensel/kinestetik zeka alanı üzerine etkisi: Denizli ili örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Erturan, Ayşe Gökçe
dc.date.accessioned 2017-06-14T13:35:45Z
dc.date.available 2017-06-14T13:35:45Z
dc.date.issued 2006-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1884
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, öğrenci, öğretmen ve velilerin algılarına göre, ilköğretim dördüncü sınıf düzeyinde Beden Eğitimi Derslerinin, öğrencilerin Bedensel/Kinestetik Zeka gelişimleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını, cinsiyet ve spor yapma durumlarına göre incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Denizli İli Merkez İlçe’de öğrenim görmekte olan ilköğretim dördüncü sınıf öğrencileri arasından rasgele tabakalama yöntemi ile seçilen 309 öğrenci (160 kız - 189 erkek), 309 öğrenci velisi ve 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma 5 devlet okulu ve 2 özel okulda yürütülmüştür. Öğrencilerin Bedensel/Kinestetik Zeka alanlarının ölçülmesinde Shearer (1987)’ın geliştirdiği, Kaya (2005)’nın Türkçe’ye adaptasyonunu gerçekleştirdiği “The Multiple Intelligences Development Assessment Scales” (MIDAS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi ve varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Öğrencilerin, öğretmenlerin, ve velilerin algılarına göre, Beden Eğitimi Dersinin Bedensel/Kinestetik Zeka alanı üzerine etkisi vardır (p<0.05). Öğrenci, öğretmen ve velilerin algılarına göre, Beden Eğitimi Dersinin öğrencilerin Bedensel/ Kinestetik Zeka gelişimleri üzerine etkisi öğrencilerin spor yapma durumlarına göre farklılık göstermemektedir (p>0.05). Öğretmen algılarına göre, Beden Eğitimi Dersinin öğrencilerin Bedensel/Kinestetik Zeka gelişimleri üzerine etkisi öğrencilerin cinsiyet durumlarına göre farklılık göstermektedir (p<0.05). Ön testlerde öğrenci algıları öğretmen ve velilerden farklılık göstermektedir (p<0.05). Son testlerde öğrenci, öğretmen ve veli algıları birbirinden farklıdır (p<0.05). tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine the effect of Physical Education Lessons on Bodily/Kinesthetic Intelligence according to student, teacher and parents’ perception considering gender and sport participation. The sample of the study consists of 309 students (147 girls - 162 boys), 309 parents and 13 teachers who are selected according to random sample method. The study was applied in 5 public elementary schools and 2 independent elementary schools. To assess students’ Bodily/Kinesthetic Intelligence “The Multiple Intelligences Development Assessment Scales” (MIDAS), that was developed by Shearer (1987) and adapted by Kaya (2005) to Turkish, was administered by the researcher. The data has been analyzed by using the techniques such as average, standard deviation, the t test and the one way variance analysis. According to students’, teachers’ and parents’ perception, Physical Education Lessons has effect on Bodily/Kinesthetic Intelligence (p<0.05). According to students’, teachers’ and parents’ perception, the effect of Physical Education Lessons on Bodily/Kinesthetic Intelligence improvement does not make a difference considering sport participation (p>0.05). According to teachers’ perception, the effect of Physical Education Lessons on Bodily/Kinesthetic Intelligence improvement makes a difference considering gender (p<0.05). Students’ perceptions and parents’ perceptions show difference on pre-tests (p<0.05). Students’, teachers’ and parents’ perceptions show difference on post-tests (p<0.05). tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Bedensel/Kinestetik Zeka tr_TR
dc.subject Beden Eğitimi ve Spor tr_TR
dc.subject Öğrenci Cinsiyeti tr_TR
dc.subject Bodily/Kinesthetic Intelligence tr_TR
dc.subject Physical Education and Sport tr_TR
dc.subject Student Gender tr_TR
dc.title İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinde beden eğitimi ve sporun bedensel/kinestetik zeka alanı üzerine etkisi: Denizli ili örneği tr_TR
dc.title.alternative The effect of physical education and sport on elementary school students bodily/kinesthetic intelligence: the sample of Denizli tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Osman Göde tr_TR
dc.contributor.authorID 39873 tr_TR
dc.contributor.authorID 104905 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record