DSpace Repository

Öğretmenlerde demokrasi ve liderlik algısı (Sarayköy İlçesi Örneği )

Show simple item record

dc.contributor.author Uluşan, Ülkü Yıldırım
dc.date 2017-02-23
dc.date.accessioned 2017-04-06T11:06:49Z
dc.date.available 2017-04-06T11:06:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1648
dc.description.abstract Bu çalışmada Denizli Sarayköy ilçesinde öğretmenlerin demokrasi ve liderlik algılarının ve bu algıların farklı değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Sarayköy ilçesinde görev yapan 415 öğretmenden oluşmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 300 öğretmene ulaşılarak anket somlarının tamamına cevap veren 277 öğretmenden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgiler”, “Temel Demokratik Değerler Ölçeği ” ve “Öğretmen Liderlik Stilleri Ölçeği” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadn*. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 59,6’sının kadın; % 40,4’ünün erkek olduğu, en fazla katılımcının 123 tane ile ( % 44,4 ) 41-50 yaş aralığında olduğu ve bunu 83 katılımcı ile ( % 30,0) 31-40 yaş aralığında olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 17 katılımcı ile (% 6,1 ) 21-30 yaş aralığıııdakiler olduğu, en fazla katılımcının 124 tane ile ( % 44,8 ) 6-10 yıl aralığında mesleki kıdeminin olduğu ve bunu 123 katılımcı ile ( % 44,4) 11-15 yıl aralığında mesleki İademi olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 30 katılımcı ile (% 10,8 ) 16-20 yıl aralığında mesleki kıdemi olanların olduğu, % 80,1 ’inin evli; % 19,9’unun bekâr olduğu, en fazla katılımcı olarak 221 tanesinin (% 79,8) lisans mezunu olduğu ve bunu 34 tane ile (% 12,3) Yüksek lisans ve üzeri düzeyde eğitim aldığı en az katılımcının ise 22 kişi ile ( %7,9) önlisans düzeyinde eğitim mezunu olduğu görülmüştür. Öğretmenlerden en fazla katılımcı olarak 187 tanesinin (% 67,5) her zaman ve her şartta demokratik tutumlara sahip olma durumuna evet şeklinde katılım gösterirken 45’er kişi (% 16,2) Hayır ve Kararsızun şeklinde katılım göstermiştir. Ayrıca öğretmenlerden en fazla katılımcı olarak 146 tanesinin (% 52,7) liderlik stilleri ile ilgili eğitim alma durumuna “yeterli bilgi aldım” şeklinde katılım gösterirken 83 kişi (% 30,0) “yetersiz bilgi aldım vc 48 kişi (%17,3) “hiç bilgi almadım” şeklinde katılım göstermiştir. Öğretmenlerden en fazla katılımcı olarak 135 tanesinin (% 48,7) Öğretmen Liderlik Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Görüşleri “Çok iyi düzeyde biliyorum” şeklinde katılım gösterirken 106 kişi (% 38,3) “İyi düzeyde biliyorum” ve 36 kişi (%13,0) “Orta düzeyde biliyorum” şeklinde katılım göstermiştir. Öğretmenlerin Demokrasi algıları; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, medeni durum ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin liderlik algılarının; cinsiyete, yaş, mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılık göstermezken, medeni durum, eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Demokratik Değer tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject Sarayköy tr_TR
dc.title Öğretmenlerde demokrasi ve liderlik algısı (Sarayköy İlçesi Örneği ) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Metin Yaşar tr_TR
dc.contributor.authorID TR42911 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record