DSpace Repository

Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ( Denizli ili Merkezefendi ilçe örneği )

Show simple item record

dc.contributor.author Kavutçu, Ramazan
dc.date 2017-02-22
dc.date.accessioned 2017-04-06T06:57:10Z
dc.date.available 2017-04-06T06:57:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1644
dc.description.abstract Bu araştırmada, Denizli ili Merkezefendi ilçesinde resmi okullarda çalışan öğretmenlerin iş doyumu düzeyi ve bunun farklı değişkenlere göre değiip/değişmediği araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ilçesinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 420 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır. Ölçek sorularının tamamına cevap veren 403 öğretmendir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgi Formu” ve “İş Doyumu Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,987 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 63,0’ünün kadın; % 37,0’sinin erkek olduğu en fazla katılımcının 31-40 yaş aralığında olduğu ve bunu 41-50 yaş aralığında olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 51-60 yaş aralığındakiler olduğu, 354 kişinin Evli ve 49 kişinin Bekâr olduğu, en fazla katılımcı olarak 316 tanesinin lisans mezunu olduğu ve bunu 83 tane ile lisansüstü düzeyde eğitim alanların izlediği en az katılımcının ise 4 kişi ile önlisans düzeyinde eğitim aldığı görülmüştür. Denizli Merkezefendi ilçesinde öğretmenlerinin algılarına göre öğretmenlerinin iş doyum düzeylerine ilişkin algıları 24 madde ile ölçülmüştür. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Denizli Merkezefendi ilçesinde çalışan öğretmenlerinin algılarına göre öğretmenlerin iş doyum düzeylerine ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin “Amirimin emrindeki kişileri demokratik idare tarzı açısından ” maddesine “Memnunum” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise “Velilerle rahat iletişim kurabilme yönünden” maddesine “Çok Memnunum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak İş Doyumunun ise “Çok Memnunum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle Denizli Merkezefendi ilçesinde çalışan öğretmenlerinin algılarına göre öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin çok yüksek olduğu söylenebilir. Denizli Merkezefendi ilçesinde çalışan öğretmenlerinin algılarına göre öğretmenlerin iş doyum düzeyi ile cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılık göstermezken, yaş değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İş Doyumu tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject Merkezefendi tr_TR
dc.title Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ( Denizli ili Merkezefendi ilçe örneği ) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Hüseyin Kıran tr_TR
dc.contributor.authorID TR3477 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record