DSpace Repository

Okullarda örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonuna etkisi ( Denizli ili Honaz ilçe örneği )

Show simple item record

dc.contributor.author Sertel, Gülsüm
dc.date 2017-02-21
dc.date.accessioned 2017-04-06T06:36:37Z
dc.date.available 2017-04-06T06:36:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1642
dc.description.abstract Bu çalışmada Denizli Honaz ilçesinde Okullarda Örgüt Kültürünün Öğretmenlerin İş Motivasyonuna Etkisi bunun farklı değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Honaz ilçesinde görev yapan 373 öğretmenden oluşmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 190 öğretmene ulaşılarak anket sorularının tamamına cevap veren 150 öğretmenden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgi Formu” ve “Örgüt Kültürü Ölçeği” ve “İş Motivasyonu Ölçeği” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 64,0’ünün kadın; % 36,0’sının erkek olduğu, en fazla katılımcının 31-40 yaş aralığında ve en az katılımcının ise 20-30 yaş aralığında olduğu, en fazla katılımcının lisans mezunu olduğu ve en az kişinin lisansüstü düzeyde eğitim aldığı görülürken doktora düzeyinde eğitim alan olmadığı, en fazla katılımcının 11-15 yıl aralığında mesleki kıdeminin olduğu ve en az katılımcının ise 1-5 yıl aralığında mesleki kıdemi olanların olduğu, bulunduğu okulda görev süresine bakıldığında en fazla katılımcının 6-10 yıl aralığında ve en az katılımcının ise 16 yıl ve üzeri olduğu söylenebilir. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Öğretmenlerinin Örgüt Kültür Algılarına ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=3,63) ortalama ile “Öğretmenler yeni yöntemler, teknikler ve fikir uyguladıklarında ödüllendirilir.” önermesine “Katılıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X=4,43) ortalama ile “Öğretmenler diğer öğretmenlerini ne öğrettiği hakkında genelde fikir sahibidir.” önermesine “ Kesinlikle Katılıyorum” derecesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın ise (X=3,96) ortalama ile “ Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Öğretmenlerinin Örgüt Kültürü Algılarının olduğu ve olumlu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin Örgüt Kültürü Algılarıyla cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem, çalıştığı okuldaki görev süresi değişkenlerine göre farklılık göstermediği dolayısıyla benzer yada aynı olduğu söylenebilir. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Öğretmenlerinin İş Motivasyonuna ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=3,31) ortalama ile “Verilen sorumluluk miktarından” önermesine “Kararsızım” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X=3,91) ortalama ile “Arkadaşlarımla olan uyumumdan” önermesine “ Memnunum” derecesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın ise (X=3,56) ortalama ile “Memnunum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Öğretmenlerinin iş motivasyonları düzeyinden memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda öğretmenlerin iş motivasyonu düzeyinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, bulunduğu okuldaki görev süresi değişkenlerine göre farklılık göstermezken eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği ve lisans mezunlarıyla yüksek lisans mezunlarının iş motivasyonu düzeyinde farklılık görüldüğü tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş motivasyonları düzeyleriyle okul kültürü algıları istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde pozitif, doğru orantılı, orta düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (r=0,342; p<0,05). Dolayısıyla öğretmenlerin iş motivasyon düzeyleri ile okul kültürü algılarıyla ilgili olarak orta düzeyde doğru orantılı ilişki olduğu öğretmenlerin iş motivasyon düzeyleri artınca okul kültürü algılarının da arttığı yada iş motivasyonu düzeyi düşük olursa da okul kültürü algısının düşük düzeyde olduğu söylenebilir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İş Motivasyonu tr_TR
dc.subject Örgüt Kültürü tr_TR
dc.subject Okul Kültürü tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject Honaz tr_TR
dc.title Okullarda örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonuna etkisi ( Denizli ili Honaz ilçe örneği ) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Hüseyin Kıran tr_TR
dc.contributor.authorID TR3477 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record