DSpace Repository

İnteraktif etkinlikler ve gerçek malzemelerle yapılan geleneksel deneylerin ortaokul öğrencilerinin öğrenmesine ve öğrenmelerin kalıcılığına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor İsmail Uysal
dc.contributor.author Ünal, Utku
dc.date 2017-03-13 en_US
dc.date.accessioned 2017-03-28T07:43:18Z
dc.date.available 2017-03-28T07:43:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/1583
dc.description.abstract Bu araştırmada, interaktif etkinlikler ve gerçek malzemelerle yapılan geleneksel deneylerin ortaokul öğrencilerinin öğrenmesine ve öğrenmelerin kalıcılığına etkisini ve bu tekniklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisini incelenmektedir. Araştırmada ön-test/son-test kontrol gruplu yarı-deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet ortaokulunun 7. sınıfının iki şubesinde öğrenim gören 50 öğrenciden oluşmaktadır. Şubelerden biri deney grubu ve diğeri kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırmada, gruplara güz döneminin 2. 3. ve 4. ünitesi (Kuvvet ve Hareket, Yaşamımızdaki Elektrik, Maddenin Yapısı ve Özellikleri) ile ilgili 4’er deney (toplam 12 deney) 30 haftalık bir sürede yaptırılmıştır. Konular derslerde gruplara yapılandırmacı yaklaşımla (5E modeli, …) işlenmiştir. İnteraktif ve geleneksel deneylerin öğrencilerin; öğrenme, hatırlama ve bilimsel süreç becerilerine etkisinin tespiti için başarı testi ile bilimsel süreç becerileri testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin SPSS 16,0 ile istatistiksel analizleri gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi (Indepentent Samples T-Test) ve bağımlı örneklem t-testi (Paired Samples T-Test) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, iki grubunda son-test ve kalıcılık testi puanları ön-test puanlarıyla karşılaştırıldığında anlamlı şekilde ve yaklaşık aynı oranda artmıştır. Araştırmada iki deney tekniği de yakın sonuçlar verdiğine göre; fen deneylerini sanal ortamda yaparak, geleneksel deneylerde yapılan sarf malzemesi masraflarının, zaman kaybının ve olası deney kazalarının önüne geçilebileceği ve internet olan her laboratuarda tüm deneylerin güvenli bir şekilde yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.description.abstract In this study, the effects of traditional experiments which are performed by real items and the effects of virtual expreriments which are performed by interactive tools on secondary school students learning and the effects on learning permanency and the effects of these techniques on scientific process (skills) of students are investigated. In the study, pre-test and post-test control and semi-experimental investigation models are used. The study group consists of 50 seventh grade secondary school students which are two differents classes.One class is control group, the other is experiment group. In the study, five experiments (total 12 experiments) which consist of 2.3. and 4 units (Force and Movement, Electricity in Our Life, Structure of Matter and Its Specifications) performed by each group in 30 weeks. The subjects are studied in the lessons by using constructive model (5E model, …). In order to understand the effects of interactive and traditional experiments on skills of students learning, remembering and scientific process(skills), success and scientific tests are applied. Statistical analysis of obtained data has been actualized with SPSS 16.0. Among the parametric tests independent samples t test and paried samples t test were used during the data analsis. As a result of the study, when compared post test points and permanency test points of two groups, it is seen that they increase equally and meaningly . In the study, two experiment techniques gave the same approximate results, so it is concluded that possible experiment accidents, consumption costs and time waste can be prevented and all experiments can be performed in all laboratories with network in a secure way. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Başarı en_US
dc.subject Kalıcılık en_US
dc.subject Bilimsel Süreç Becerileri en_US
dc.subject Geleneksel Deney en_US
dc.subject İnteraktif Deney en_US
dc.subject Success en_US
dc.subject Permanency en_US
dc.subject Scientific Process Skills en_US
dc.subject Traditional Experiment en_US
dc.subject İnteractive Experiment en_US
dc.title İnteraktif etkinlikler ve gerçek malzemelerle yapılan geleneksel deneylerin ortaokul öğrencilerinin öğrenmesine ve öğrenmelerin kalıcılığına etkisi en_US
dc.title.alternative The effects of traditional experiments which are performed by real items and the effects of virtual expreriments which are performed by interactive tools on secondary school students learning en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record