DSpace Repository

Bilimin doğası etkinliklerinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimin doğası anlayışlarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hulusi Çokadar
dc.contributor.author Demirtel, Şuayip
dc.date.accessioned 2017-03-07T10:36:07Z
dc.date.available 2017-03-07T10:36:07Z
dc.date.issued 2010-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/1514
dc.description.abstract Fen okuryazarlığının önemli bir bileşeni olan bilimin doğası son yıllarda gelişmiş ülkelerin fen öğretim programlarında yer almıştır. Yansıtıcı etkinliklerin esas alındığı doğrudan öğretim yaklaşımı ile öğrencilere bilimin doğasını öğretmek amaçlanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda kullanılan yedi etkinlik ve yeni tasarlanan iki etkinlik olmak üzere toplam dokuz etkinlik kullanılmıştır. Araştırmada ön-test, son-test tek gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırma 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde, Şanlıurfa ili Siverek ilçesinin bir ilköğretim okulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören 17 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, fen'e yönelik tutum ölçeği, bilimin doğasını anlama ölçeği, bilimin doğası öğrenci anketi ve bilim insan resmi çizimleri ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Nitel veriler ise hazırlanan bir ölçüte göre üç kategoride çözümlenmiştir. Belirli başlıklar altında toplanan bulgular, frekans ve yüzde dağılımı olarak sunulmuştur. Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları orta düzeyin üzerinde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin fen'e yönelik tutum ön-test son-test puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Nicel veri analizi, öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarında anlamlı değişme göstermiştir. Nitel verilerin analizi sonucunda, son-testte öğrencilerin yarıdan fazlasının bilimin doğası unsurlarına ait "yeterli" görüşe sahip olduğu anlaşılmıştır. en_US
dc.description.abstract As an important element of science literacy, nature of science has taken place in the science curricula in developed countries. The aim of this study is to teach nature of science to students by using explicit-reflective activities. A total of nine teaching activities were used. Of those, seven were taken from previous studies and the other two were designed by the researcher. In the research, a pre- and post-test one group model was used. Participants were 17 eighth graders attending to a state elementary school in Sanlıurfa, Siverek during the spring semester of 2009-2010 schooling year. Data were gathered by “attitudes toward science scale”, “understanding the nature of science questionnaire”, “views of the nature of science questionnaire”, and “draw a scientist test”. Quantitative data were analyzed by using SPSS 17.0 statistical package program. Qualitative data were analyzed by a rubric including three categories: naïve, transitional, and informed. The findings were presented under different tittles as frequencies and percentages. Students’ attitudes were found to be above medium level. Students’ attitudes toward science did not change significantly at 0.05 level. Quantitative data analysis showed that students’ perception of nature of science changed significantly. Qualitative data analysis however revealed that more than half of the students had informed views about four tenets of the nature of science. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bilimin Doğasının Öğretimi en_US
dc.subject Doğrudan-Yansıtıcı Yaklaşım en_US
dc.subject Bilimin Doğası Hakkında Görüşler en_US
dc.subject Fen’e Yönelik Tutum en_US
dc.subject Nature of Science Instruction en_US
dc.subject Explicit-Reflective Approach en_US
dc.subject Views About Nature of Science en_US
dc.subject Attitudes Toward Science en_US
dc.title Bilimin doğası etkinliklerinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimin doğası anlayışlarına etkisi en_US
dc.title.alternative The effect of teachnig the nature of science activities to eight graders' nature of science views en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record