DSpace Repository

Taşımalı eğitim sistemine ilişkin veli görüşleri (Merkezefendi İlçesi Göveçlik Mahallesi Örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Şahban, Bünyamin
dc.date 2017-02-06
dc.date.accessioned 2017-02-08T08:17:06Z
dc.date.available 2017-02-08T08:17:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1431
dc.description.abstract Bu araştırmada, Denizli ili Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinde taşımalı öğretim öğrenci velilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinde taşımalı öğretim öğrenci velileri oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 110 veliye ulaşılarak anket sorularının tamamına cevap veren 103 veliden elde edilen veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; ““Kişisel Bilgi Formu” ve “Taşımalı Eğitim Uygulamasına Yönelik Veli Görüşleri Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan velilerin % 61,2’sinin kadın; % 38,8’inin erkek olduğu, velilerden en fazla katılımcının 56 tane ile ( % 54,4 ) 41-50 yaş aralığında olduğu ve bunu 22 katılımcı ile ( % 21,4) 51 yaş ve üzeri olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 7 katılımcı ile (% 6,8 ) 20-30 yaş aralığındakiler olduğu, velilerden en fazla katılımcı olarak 74 tanesinin (% 71,8) Ortaokul mezunu olduğu ve bunu 16 tane ile (% 15,5) Lise mezunun takip ettiği en az katılımcının ise 3 kişi ile ( %2,9) Lisans ve üstü düzeyde eğitim mezunu olduğu, velilerin en çok katılım gösterdikleri “Taşıma araçlarının okul idaresi tarafından düzenli olarak denetlendiğini düşünüyorum.”, “Taşıma için devletin zarara uğradığını düşünüyorum.”, “Taşımalı ilköğretim uygulaması doğru bir uygulamadır ve devam ettirilmelidir.” maddelerine (X=3,98) ortalama ile “ Katılıyorum” düzeyinde olduğu ve en az katılım gösterdikleri “Taşıma merkezi olan okul ders araç gereçleri bakımından yeterlidir.” Maddesine ise (X=3,32) ortalama ile “ Kararsızım” düzeyinde olduğu görülmüştür. Genel olarak veli görüşlerinin ise (X=3,61) ortalama ile “Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle Denizli Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi taşımalı eğitim öğrenci velilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu söylenebilir. Denizli Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi taşımalı eğitim sistemine ilişkin velilerin görüşleri ile cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenleri arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak velilerin görüşleri ile yaş değişkeni arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. (X2=17,87; p<0,05). Velilerin görüşleri yaş değişkenine göre değişiklik göstermektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Veli Görüşü tr_TR
dc.subject Taşımalı Eğitim tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject Merkezefendi tr_TR
dc.title Taşımalı eğitim sistemine ilişkin veli görüşleri (Merkezefendi İlçesi Göveçlik Mahallesi Örneği) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Zeynep Meral Tanrıöğen tr_TR
dc.contributor.authorID TR47488 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record