Sosyal Bilimler Enstitüsü

Recent Submissions

 • Uçar, Mihriban (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Kudüs; Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik dinleri için kutsiyete sahip bir kenttir. Dolayısıyla tarih boyunca kutsal mekânların paylaşılması konusunda pek çok çatışmanın merkezinde yer almıştır. Üç ilahi dinde de ...
 • Akyol, Yunus Emre (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Bu çalışmada 19. Yüzyıl ikinci yarısında Kamame Kilisesi üzerine oluşturulan Osmanlı politikalarının neler olduğu ve nasıl geliştiği literatür kaynakları ve arşiv vesikaları kullanılarak araştırılmış ve incelenmiştir. ...
 • Türk, Ebru (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02)
  The aim of this study is to shed light on the dystopian characteristics in William Golding’s Lord of the Flies and in Gabriel Garcia Marquez’s One Hundred Years of Solitude, to explore the significance and the role of ...
 • Candur, Hüseyin Tolga (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Tezimizde, antik kaynaklar, modern kaynaklar ve arkeolojik bulgular ışığında ''Antik Çağ’da Agora” konusu incelenmiştir. Helenlere özgü bir kavram olarak karşımıza çıkan agoranın kökenine inilerek gelişim süreci araştırılmış ...
 • Çetin, Esra (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Kariyer, bireyin istediği hayat tarzını elde edip, devamını sağlayabilmesi için uzun vadede elde ettiği veya edeceği yetenek, eğitim ve deneyimlerin tümüdür (Anafarta, 2001). Schein (1990)’a göre, birey işinde edindiği ...
 • Çetin, Muazzez (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Tezimize konu olan eser, 16. yüzyılda şair Ahdî tarafından yazılmış “Gülşen-i Şu’arâ” isimli tezkiredir. “Eseri Bakımından Şair (Dil ve Üslup)” başlığı altında ele alınan bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş ...
 • Yeni, Gizem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  İncelememizde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından, Kasım 2002’de birinci baskısı yapılan “Ben Sana Mecburum’’ adlı kitabı esas aldık. Kitap orijinal 5 bölümden oluşmaktadır. 1146 cümle yer almaktadır. Her bölüm ...
 • Kılıç, Emre (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Dış ticaret kavramı ekonomide kalkınmanın tamamlayıcı unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda ülkeler ekonomik anlamda sürdürülebilirliğini ve gelişimini devam ettirebilmesi için dış ticarete verdikleri önemi ...
 • Kudu, Ünsal (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05)
  E-devlet ve BİT kavramları, hayatımıza yeni giren kavramlar olmakla birlikte bu kavramlar; hayatımızın her alanını etkilemekte, sağladıkları kolaylıklar kısa sürede benimsenmelerini sağlamaktadır. E-devlet ve BİT’in ...
 • Gökharman, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04)
  Deyimler ve atasözleri bir toplumun kültürünü yansıtan yıllar geçtikçe kalıplaşıp, günlük hayatımızla ilgili durum, olay ve konuları ifade ederler. Dilbilimcilerin yanı sıra halkbilimi araştırmacılarının da ilgisini çeken ...
 • Demirel, Tacettin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Bu çalışmanın amacı, XVIII. yüzyıl başlarında mülâzemet sisteminin işleyişini ortaya koymak ve 1715 tarihinde ilmiyeye dair çıkan hatt-ı hümâyûnları içerik ve etki bakımından tahlil etmektir. Bunun için XVIII. yüzyılın ...
 • Yıldız, Adnan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06)
  Şabende, XVIII. Yy. Klasik Türkmen edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden biridir. XVIII. Yy. Türkmenlerin sosyal ve kültürel hayatında önemli değişikliklerin yaşandığı dönemdir. Bu zamana kadar konargöçer bir yaşam ...
 • Filiz, Gizem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05)
  Dede Korkut Hikâyeleri, Türk toplumunun ruhunu yansıtan değerli eserlerden biridir. İçerisinde edebî değerin yanında tarihsel, kültürel, coğrafi, iktisadî vb. birçok unsuru barındırmaktadır. Eser, Oğuzların kültürel ...
 • Yılmaz, Beste (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05)
  Çalışmamızda 1/25000 ölçekli topografik haritalar esas alınarak bu haritalar üzerinden elde edilen yer adlarının tasnif çalışması yapılmıştır. Giriş bölümünde çalışmamızda izlenilen yol, yöntem, ele alınan malzeme ve bu ...
 • Zeybek, Abdurrahman (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05)
  Bu çalışmamızda Osmanlı hükümdarları Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet’in şairlik yönlerini, yazmış oldukları eserler üzerinden inceleme fırsatını bulduk. Bunun için Selimi’ye ait olan iki Farsça yazma nüshayı ...
 • Arpacı, Öncü Yılmaz (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05)
  Üretimdeki ve pazardaki değişmelere bağlı olarak gelişen stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda varlıklarını devam ettirebilmek ve sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmak isteyen işletmelerin iyi yönetilmeleri, ...
 • Servet, Hasibe (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05)
  Türkiye, dünya üzerindeki birçok tarihi ve kültürel birikimlerin büyük bir kısmını bünyesinde barındırmış olan bir coğrafyaya sahiptir. Ülkemiz sahip olduğu bu zenginliklerle dünyada eşi benzerine az rastlanır farklı coğrafi ...
 • Madi, Balsan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04)
  Tezimizde, eseri merkeze alan tahlil metodu ile Sultan Mahmut Torayğırov’un manzum eserleri yapı ve tema bakımından incelenmiştir. Sultan Mahmut Torayğırov, 20. yüzyıl edebiyatında bir şair, yazar, eğitimci, fikir ...
 • Oluk, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05)
  Bu çalışma, Denizli kenti özelinde evli çiftlerin kadına yönelik şiddet konusundaki algılarının ve tutumlarının neler olduğunu ortaya çıkarmak hedefiyle oluşturulmuştur. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için evli çiftlerle ...
 • Tecimer, Gül (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05)
  Emile Ajar takma adıyla yazılan, Goncourt ödülüne layık görülen Onca Yoksulluk Varken; ailesiz bir çocuğun, aile özlemiyle dolu öyküsünü anlatmaktadır. Asıl adı Mohammed olan Momo, annesi tarafından, eski bir hayat kadını ...

View more