DSpace Repository

Otanti̇k li̇derli̇k üzeri̇ne bi̇r araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Engin, Muhammet Atakan
dc.date.accessioned 2020-01-24T13:45:27Z
dc.date.available 2020-01-24T13:45:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/28573
dc.description.abstract Geçmişten günümüze liderlik kavramı üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Liderlik kavramı üzerinde bu kadar çok araştırma yapılmasının sebebi liderlik kavramının çok boyutlu karmaşık ve zengin bir oluşuma sahip olmasıdır. Birçok araştırmaya konu olan liderlik kavramı farklı türlere ayrılmıştır. Bu liderlik türlerinden bazıları; dönüşümcü liderlik, karizmatik liderlik, etkileşimci liderlik, otantik liderliktir. İşletmeler günümüzde artan rekabet koşullarına ayak uydurması ve özellikle özel sektörde çalışanların verimliliklerini arttırmak amacıyla liderlere ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüz değişimine ayak uydurmak için ve çalışanların örgüte olan bağlılıklarını arttırmak amacıyla liderlerde otantik özelliklerin olması önem kazanmaktadır. Çünkü çalışanlar liderleriyle daha etkili, şeffaf, açık bir biçimde iletişim kurmak istemektedirler. Çalışanların inandıklarıyla liderlerinin sergilediği davranışları arasında uyum olması örgüte olan bağlılıkları, liderlerini takip etmeleri açısından son derece önem kazanmaktadır. Araştırmanın evrenini bir beyaz eşya firmasındaki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçek, orijinal ölçekle benzer biçimde “ilişkilerde şeffaflık”, “içselleştirilmiş ahlak anlayışı”, “bilgiyi dengeli ve tarafsız değerlendirme” ve “öz farkındalık” boyutlarından meydana gelmektedir. Elde edilen verilerin analizleri için SPSS programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ölçeğin güvenirlik ve geçerlik değerlerinin de kabul edilebilir seviyelerde olduğunu desteklemiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların otantik liderlik boyutlarının demografik özelliklerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test edebilmek adına T-Testi ve ANOVA analizleri (tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Many researches have been conducted on the concept of leadership for many years. The reason for leadership concept was carried out widely is that the concept of leadership has a multidimensional complex and rich formation. The concept of leadership, which is the subject of many researches, is divided into different types. Some of these leadership types are; transformational leadership, charismatic leadership, interactive leadership, authentic leadership. Nowadays companies need leaders to adapt to increasing competition and to increase the productivity of private sector employees. In order to keep up with today's change and to increase employee loyalty to the organization, it is important to have authentic features in leaders. Today, employees want to communicate with their leaders in a more effective, transparent and open manner. The harmony between the employees' beliefs and the leaders’ have an important role in terms of their commitment to the organization and following their leaders. Similar to the original scale, the scale used in the research consists of four dimensions as “transparency in relationships”, “internalized moral understanding”, balanced and unbiased assessment of information” and “self-awareness”. SPSS program was used for the analysis of the obtained data. Findings provide some evidence that the reliability and validity values of the scale are acceptable. T-Test and ANOVA analysis (one-way analysis of variance) were used to determine whether the participants' authentic leadership dimensions differ significantly according to their demographic characteristics or not. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Otantik Liderlik tr_TR
dc.subject Demografik Özellikler tr_TR
dc.subject Leadership tr_TR
dc.subject Authentic Leadership tr_TR
dc.subject Demographic Characteristics tr_TR
dc.title Otanti̇k li̇derli̇k üzeri̇ne bi̇r araştırma tr_TR
dc.title.alternative A research on authentic leadership tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name İrmiş, Ayşe tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record