DSpace Repository

Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının topluma hizmet ederek öğrenme deneyimlerinin diğerkâmlık değeri ve sosyal problem çözme becerisi açısından değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Aykırı, Kudret
dc.date.accessioned 2019-11-14T12:36:10Z
dc.date.available 2019-11-14T12:36:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/27179
dc.description.abstract Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının konu içeriğini öğrenme, sosyal problem çözme becerisi ve diğerkâmlık değeri deneyimleri açısından anlamlı bir hizmet ederek öğrenme temelli topluma hizmet uygulamaları dersi örneği oluşturmak ve oluşturulan bu süreci değerlendirmek amaçlı bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı üçüncü sınıfta öğrenim gören 15 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada, görüşme, doküman incelemesi ve yapılandırılmamış gözlem aracılığı ile veri toplanmıştır. Veri toplama süreci 16 hafta sürmüştür. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler, hizmet ederek öğrenmenin aşamaları ile konu içeriğini öğrenme, sosyal problem çözme becerisi ve diğerkâmlık değeri bağlantısı üzerinden analiz edilmiş ve sonuçlar ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının konu içeriğini öğrenme, sosyal problem çözme becerisi ve diğerkâmlık değeri deneyimleri açısından anlamlı uygulanabilir bir ders örneği ortaya çıktığı görülmüştür. Konu içeriğini öğrenme özelinde hizmet ederek öğrenme temelli topluma hizmet uygulamaları dersinin her bir aşamasının önemli olduğu ve her bir aşamada anlamlı öğrenmelerin gerçekleştiği görülmüştür. Sosyal problem çözme becerisi özelinde, hizmet ederek öğrenmenin aşamalarını deneyimlerken aynı zamanda sosyal problem çözme becerisi aşamalarının da deneyimlendiğine dair sonuçlar elde edilmiştir. Diğerkâmlık değeri özelinde; hizmet ederek öğrenme temelli topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının diğerkâmlık değerinde gelişimler sağladığı ya da var olan diğerkâmlık değeri düzeyini olumlu etkilenmeler ile birlikte devam ettirdiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgulara bağlı olarak uygulayıcılara, araştırmacılara ve politika yapıcılara önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Action research method, one of the qualitative research methods, was used in this study to create a sample of meaningful service learning based community service practices course in terms of social studies teacher candidates' experiences of learning the subject content, social problem solving skill and altruism value and to evaluate this process. The research was carried out with 15 teacher candidates studying in the third grade of the Social Studies Education Department of Education Faculty, Pamukkale University in the fall semester of 2018-2019 Academic Year. The criterion sampling, one of the purposeful sampling types, was used in the selection of teacher candidates. Data were collected through interviews, document review, unstructured observations. Data collection process took 16 weeks. The data were analyzed through descriptive analysis method on the basis of the relationship between learning the subject content, social problem-solving skill and altruism value with the stages of service learning and the results were presented. According to the results of the research, it was seen that an applicable sample of course design had emerged in terms of social studies teacher candidates' experiences of learning the subject content, social problem solving skill and altruism value. In the contex of learning the subject content, each stage of the service learning based community service practices course was important and there were meaningful learning at each stage of learning. In the context of social problem solving skill, results have been obtained that while experiencing the stages of service learning, at the same time experiencing the stages of social problem solving skill. In the contex of altruism value, service learning based community service practices course have improved altruism value of teacher candidates or maintained the level of altruism value with positive effects. Suggestions were provided to the practitioners, lecturers and policy makers based on these results. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hizmet ederek öğrenme tr_TR
dc.subject topluma hizmet uygulamaları dersi tr_TR
dc.subject sosyal bilgiler öğretmeni adayları tr_TR
dc.subject sosyal problem çözme becerisi tr_TR
dc.subject diğerkâmlık değeri tr_TR
dc.subject Service learning tr_TR
dc.subject community service practices course tr_TR
dc.subject teacher candidates of social studies tr_TR
dc.subject social problem solving skill tr_TR
dc.subject altruism value tr_TR
dc.title Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının topluma hizmet ederek öğrenme deneyimlerinin diğerkâmlık değeri ve sosyal problem çözme becerisi açısından değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The assessment of experiences of community service learning of social studies teacher candidates in terms of alturism value and social problem solving skill tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.name İnan, Süleyman tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record